1 Comment

Cảm ơn a. Tuấn và Transform Team rất nhiều. Trước nay chưa từng gặp Cộng đồng chuyên nghiệp, duyên dáng vì cộng đồng như này

Expand full comment