2 Comments

Cảm ơn team nhiều

Expand full comment

Cảm ơn a. Tuấn và Transform Team rất nhiều. Trước nay chưa từng gặp Cộng đồng chuyên nghiệp, duyên dáng vì cộng đồng như này

Expand full comment